XXVIII OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY

KONKURS KRAJOZNAWCZY „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” Edycja 2020/2021

Konkurs objęty jest patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty

REGULAMIN

ETAPU POWIATOWEGO

Organizatorem etapu powiatowego jest Oddział PTTK Powiatu Żarskiego w Żarach.

Celem głównym konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania Ziemi Ojczystej, promowania małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego oraz osiągnięć czasów współczesnych

Celami szczegółowymi konkursu są:

 • pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju podczas wędrówek,
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu oraz rozwijanie pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny.
 • nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych, video i innymi sposobami,
 • kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych,
 • wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny,
 • zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
 • Integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk
 • budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem

Tematyka konkursu:

 • Mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska.
 • Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje.
 • Historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci.
 • Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.
 • Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne.
 • Nasza szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole.
 • Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie.
 • Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.
 • Aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: prac tradycyjnych indywidualnych, prac tradycyjnych zespołowych oraz w kategorii prac multimedialnych (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie) w następujących typach szkół:

szkołach podstawowych (kl. I – VIII), oraz szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe). W kategorii zespołowej mogą brać udział grupy składające się z 2-4 osób.

Podsumowanie eliminacji:

powiatowych – 20 marca 2021 w Żarach; wojewódzkich – 14 maja 2021 w Zielonej Górze,

ogólnopolskich – maj 2021. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają zaproszenia.

 1. Podstawową zasadą jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej w oparciu o własną dokumentację cji krajoznawczo-turystyczną
 2. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej, autorskiej oceny obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (przesadne wykorzystywanie cytatów z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji). Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.
 3. Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka polskiego.
 4. Przygotowując pracę na konkurs autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji
  z doświadczonymi krajoznawcami.
 5. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich
 6. W przypadku prac drukowanych lub pisanych ręcznie na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów. Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy” (zwana dalej kartą) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku prac multimedialnych, dane te zawarte są na „Karcie identyfikacyjnej pracy” natomiast nośnik, na którym znajduje się praca, powinien być oznaczony w sposób pozwalający zidentyfikować autora i tytuł pracy.
 8. Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu).
 9. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz
  załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut. Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przygotowane (serwer www) lub przesłane (CD, DVD, pamięć przenośna). Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer minimalnej wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
 10. Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs musi zostać załączona wypełniona „Karta identyfikacyjna pracy” Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia bez możliwości uszkodzenia zarówno karty jak i pracy.

Dane zawarte w karcie stanowią dla organizatorów poszczególnych etapów konkursu, podstawę do przygotowania protokołów, list rankingowych oraz dyplomów dla uczestników.

Oryginalna karta wędruje wraz z pracą poprzez poszczególne etapy konkursu i jest archiwizowana przez organizatora najwyższego etapu, do którego trafiła praca.

Komisja będzie oceniać:

– zawartość merytoryczną pracy (np. wiedza krajoznawcza, historyczna, geograficzna, etnograficzna),

– poziom literacki i wyraz artystyczny pracy (np. rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska)

– poziom techniczny prac, szczególnie w przypadku prac multimedialnych.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację danych osobowych autora i opiekuna (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zam. miejscowość, szkoła, dane kontaktowe) oraz w protokołach konkursu oraz zgodę na upowszechnienie wizerunku w oficjalnych informacjach konkursowych.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikowania wybranych prac konkursowych zgodnie z prawem autorskim.
 3. Autorzy prac, wyrażają pisemną zgodę na ewentualną publikację opracowań w dowolnej formie przez organizatorów
 4. Karta identyfikacyjna pracy”, oświadczenie RODO (dla uczestników i opiekunów pracy) oraz szczegółowe i aktualizowane informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej oddziału: www.zary.pttk.pl

Kartę identyfikacyjną pracy” wypełnioną komputerowo w programie Word proszę przesłać na adres e-mail: poczta@zary.pttk.pl do dnia 15 lutego 2021 r.

natomiast Kartę identyfikacyjną pracy” w wersji papierowej wraz z oświadczeniami RODO i niezbędnymi podpisami oraz pracami prosimy o przesłanie do dnia 26 lutego 2021 r.

Oddział PTTK Powiatu Żarskiego

pl. kard. St. Wyszyńskiego 11 68-200 Żary

e-mail: poczta@zary.pttk.pl

Szczegółowych informacji udziela: Biuro Oddziału PTTK w Żarach, – tel. 606 – 831 – 632 oraz

Prezes Oddziału PTTK Powiatu Żarskiego Elżbieta Łobacz-Bącal – tel. 602 – 777 – 969

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie

– Organizatorzy

Załączniki :